Co Mówi Pies -> Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CO MÓWI PIES z 16.10.2020.


Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w
drodze umowy.
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach
Sklepu;
2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego Co mówi pies
4. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod www.comowipies.pl, za
pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Produkty wirtualne – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Przedsiębiorca – firma Nadlan Rein Limited, Company no. 11019446, COURTLANDS ROAD,
SUITE 15 CHARTER HOUSE, EASTBOURNE, UNITED KINGDOM, BN22 8UY
KONTO BANKOWE: ING 79 1050 1575 1000 0090 3136 7429, kontakt@comowipies.pl, tel: 888-
516-466
7. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Przedsiębiorcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego
Sklepu;
8.Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z
2014 r. poz. 827);
9.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10.Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów wirtualnych.
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
pod http://www.comowipies.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
2.3 Sklep internetowy, działający pod http://www.comowipies.pl prowadzony jest przez
Przedsiębiorcę.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów wirtualnych dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu
Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą Java i Flash,
b) Firefox w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą Java i Flash,
c) Opera wersja 9 lub nowsza z włączoną obsługą Java i Flash,
d) Chrome wersja 10 lub nowsza z włączoną obsługą Java i Flash,
e) Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami z włączoną obsługą Java i Flash
f) na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.comowipies.pl
2.8. Informacje o Produktach wirtualnych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.
71 Kodeksu Cywilnego.
III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży, zamówienia
3.1 Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu Co mówi pies oraz poprzez pocztę mailową.
3.2 Zamówienia można składać poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok oraz telefonicznie od poniedziałku do soboty.
3.3 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.comowipies.pl dokonać wyboru spośród dostępnego asortymentu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3.4 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
3.5 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zatwierdź zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3.6 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy
3.7 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zatwierdź zamówienie”.
3.8 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3.9 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Dziękujemy za Twoje zamówienie – Będzie to potwierdzenie danych i podsumowanie kosztów.
3.10 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
3.11 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
3.12 Przy dokonywaniu zakupu klient może się zarejestrować. Rejestracja skraca i upraszcza proces zamówienia.
3.13 Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e- mail). W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych- Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
IV. Dostawa
4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych krajów
UE i innych i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską UPS, DHL lub za pośrednictwem Poczty Polskiej i Paczkomatów.
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 4 dni roboczych (przesyłka krajowa) lub od 3 – 14 dni (przesyłka zagraniczna) po wpłynięciu pieniędzy na konto sklepu i skompletowaniu zamówienia.
V. Prawo odstąpienia od umowy
5.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
5.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
5.3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
5.4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.6. Skutki odstąpienia od umowy:
a) w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
b) zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c) Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d) Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5.7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
5.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
VI. Reklamacja, gwarancja i zwroty
6.1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
6.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
6.3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
6.4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
6.5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6.6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
6.7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
6.8. W przypadku nieodebrania przez Konsumenta przesyłki pocztowej, w określonym przez dostawcę przesyłki terminie, zostanie ona zwrócona do Przedsiębiorcy.
6.9. Ponowna wysyłka, zwróconego do Przedsiębiorcy towaru, zostanie dokonana w terminie 2 dni roboczych po uiszczeniu przez Konsumenta, kwoty stanowiącej sumę opłaty za zwrot do Przedsiębiorcy oraz ponownej przesyłki do Konsumenta.
6.10. Konsument uiszcza opłatę określoną w pkt 9 na konto bankowe wskazane przez Przedsiębiorcę.
VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
VIII. Dane osobowe
8.1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą przetwarzane przez Przedsiębiorcę wyłącznie w tym celu.
8.2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
8.3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
IX. Postanowienia końcowe
9.1 Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie sklepu internetowego oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.comowipies.pl
9.2 Sprzedaż towarów w Serwisie, a także po sprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
9.3 W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

Shopping Cart